mpzpUchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-22
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów znajdujących się w granicach planu ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w wysokości :
1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD1/2) oraz infrastruktury technicznej (TI-E i E) w wysokości 0,1 %;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30 %.