mpzpUchwała nr XXII/166/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki dla terenu położonego w obrębie Bratowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-16
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1. Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDL 1/2, KDD 1/2) –w wysokości 0,1%.
2. Dla pozostałych terenów – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).