mpzpUchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów objętych planem służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).