mpzpUchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:
1) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, Re oraz numerem kolejnym;
2) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbole Ew oraz numerem kolejnym;
3) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: L, W oraz numerami kolejnymi;
4) 20% dla terenów oznaczonych symbolami: KDL, KDg oraz Kg wraz z numerami kolejnymi;

Zobacz treść planu (PDF).