mpzp Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 273/1 położonej w Stojanowie gmina Pieńsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-21
 
Renta planistyczna:
Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3