mpzpUchwała nr XXIV.112.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Północ w Wojcieszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 0.01%.

Zobacz treść planu (PDF).