mpzpUchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla korytarzy infrastruktury technicznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08
 
Renta planistyczna:

Na obszarach planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).