mpzpUchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-25
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.