mpzpUchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego ”Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-05
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).