mpzpUchwała nr XXXII/173/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 maja 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w północnej części gminy Żukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-27
 
Renta planistyczna:

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 20% stawka procentowa
2. W odniesieniu do gruntów będących własnoņcią gminy Żukowice, na których nie ustalono wieczystego użytkowania, jednorazowa opłata
w przypadku zbycia nieruchomoņci nie będzie pobierana.

Zobacz treść planu (PDF).