mpzpUchwała nr XLIII/170/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).