mpzpUchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na 30% dla terenów MU(1), UKk(1), UK(1) i RM(1).

Zobacz treść planu (PDF).