mpzp Uchwała nr 172. XX. 2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-20
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).