mpzp Uchwała nr 157. XIX. 2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 0,01% wzrostu wartości nieruchomości – na terenach komunalnych i na terenach przeznaczonych pod układ komunikacyjny;

2) 30% wzrostu wartości nieruchomości – na pozostałych terenach.


Zobacz treść planu (PDF).