mpzp Uchwała nr 149.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 56/50, 56/57, 56/58 położonych przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-02
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 0,01% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2