mpzp Uchwała nr 134.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 0.01% wzrostu wartości nieruchomości – na terenach komunalnych i na terenach przeznaczonych pod układ komunikacyjny,

2) 30% wzrostu wartości nieruchomości – na pozostałych terenach.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3