mpzp Uchwała nr 426/LII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2009r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 13/2, 13/3, 14/3 położonych przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-01
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 0,01%.


Zobacz treść planu (PDF).