mpzpUchwała nr XXX/183/2008 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-13
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 30% – dla terenów przeznaczonych pod usługi i produkcję,
2) w wysokości 20% – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną,
3) w wysokości 10% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).