mpzpUchwała nr XXXII.206.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 247/1 obręb Jaroszówka i nr 803/1 obręb Goliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów − ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).