mpzpUchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku uchwalenia planu,
w wysokości 30%, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).