mpzpUchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach Bartoszów, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, Księginice, Lubień i Raczkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-18
 
Renta planistyczna:

Na całym obszarze planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).