mpzpUchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach Nowa Wieś Legnicka, Mąkolice i Koiszków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23
 
Renta planistyczna:

Na całym obszarze planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).