mpzpUchwała nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 159 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-01
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30 %, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).