mpzpUchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszaru położonego w obrębie Lubień.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-10
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala sięw wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3