mpzpUchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice i Goślinów – MPZP Gniewomirowice - Goślinów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się
w wysokości 25%, przy czym dla gruntów gminnych i Skarbu Państwa – 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1