mpzpUchwała nr XLII/230/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 września 2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice – MPZP GNIEWOMIROWICE II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-24
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 30%, natomiast dla gruntów gminnych i Skarbu Państwa – 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).