mpzpUchwała nr XXXV/211/2013 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Kawice w gminie Prochowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawki w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące na 5%.

Zobacz treść planu (PDF).