mpzpUchwała nr VIII/42/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wzrostu wartości nieruchomości, określonej w art.36 ust.4 ustawy na:
1) 10% - dla terenów P/U oraz P;
2) 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).