mpzpUchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach 1, 2 i 3 miasta Prochowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1) dla terenów oznaczonych symbolami P/U oraz P ustala się 10%;
2) dla pozostałych terenów ustala się 5%.

Zobacz treść planu (PDF).