mpzpUchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24
 
Renta planistyczna:
 
Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).