mpzpUchwała nr XIII/142/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-03
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).