mpzpUchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Rudna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 769 w obrębie Rudna, Gmina Rudna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustaleń planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).