mpzpUchwała nr LX/211/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Tereny cmentarza komunalnego, upraw rolnych i zadrzewień w mieście Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 0%.