mpzpUchwała nr XXXIV/144/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa. Teren infrastruktury technicznej w obrębie wsi Przychowa, gm. Ścinawa – działka numer ewidencyjny 104.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów
o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale , ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości –0%.

Zobacz treść planu (PDF).