mpzpUchwała nr LXXXI/404/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa uchwalonego uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-19
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w wysokości
30%.

Zobacz treść planu (PDF).