mpzpUchwała nr XCV/442/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w wysokości 0%.