mpzpUchwała nr XXX/331/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się 30 % stawkę w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku ich zbycia
w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

Zobacz treść planu (PDF).