mpzpUchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie Domaniów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).