Gmina Dobroszyce

mpzpUchwała nr XXXVII-183/2014 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Nowica.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XXV-127/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Nowica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 13.07.2009r.

Renta planistyczna:

 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wysokości 1%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XIV-60/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-25/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.03.2012r.

Renta planistyczna:

Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL-215/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łuczyna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 10.02.2011r.

Zobacz komunikat

 

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XXXVI-191/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 13.08.2010r.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 5%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)