mpzpUchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wielkopolną, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22
 
Renta planistyczna:
 
Obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.

Zobacz treść planu (PDF).