mpzpUchwała nr LVII/322/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Kostomłoty dla terenu położonego we wsi Lisowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24.12.2010r.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US – na 30%;
2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD – na 1%.

Zobacz treść planu (PDF).