UCHWAŁA NR XXVII/309/13 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 3.04.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF).