UCHWAŁA NR XXIII/263/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część „C”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.12.2012r.

Renta planistyczna:

§ 18. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, usług publicznych, terenów rolnych i cmentarza –0,01%;
2) dla terenów aktywności gospodarczej – 10%;
3) dla pozostałych terenów – 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).