Uchwała nr XXIII/264/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część „D”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 05.12.2012r.

Renta planistyczna: 

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, usług publicznych – 0,01%;
2) dla pozostałych terenów – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).