Uchwała nr XIX/216/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kadłub w gminie Miękinia część „B”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 16.07.2012r.

Renta planistyczna: 

Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U,
2) w wysokości 0,01% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).