mpzpUchwała nr XXX/262/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.07.2009r.

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).