mpzpUchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.02.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).