mpzp

Uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.08.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).