mpzpUchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Suchowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-20
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.