mpzpUchwała nr XXIII/132/13 Rady Gminy Przeworno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 63, 64 i części działki 99/2 (AM1) oraz działki 290 (AM2) położonych w obrębie Karnków, gmina Przeworno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).